Committees

Honorary Academic Committee:

    Qun Lin(Beijing), Jiaqi Mo(Wuhu), Shiqiang Dai(Shanghai), 

    Zhongchi Lin(Fujian), Wuzhong Lin(Shanghai)Mingru Zhou(Jiangsu)

Scientific Committee:

       Christopher K.R.T. Jones (North Carolina),Chengzhi Li(Beijing)

       Kening Lu (Utah)Robert Roussarie (Dijon),Weijiang Zhang(Shanghai)Organizing Committee

      Xianfeng Chen(Shanghai),  Xiu Chen(Hefei), Weishi Liu(Kansas),   

      Mingkang Ni(Shanghai),  Xiang Zhang(Shanghai)

  

 Executive Committee 

      Xin Niu(Hefei),  Lin Qiu(Shanghai),  Feng Xie(Shanghai),  Yuwu Yao(Hefei)  

  

  

 
 
XML 地图 | Sitemap 地图